Algemene voorwaarden

Art. 1 Werkingssfeer
1.1 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking geschieden alle door ons uitgevoerde werken, offerten, leveringen en overeenkomsten onder de hiernavolgende voorwaarden welke gekend en zonder voorbehoud aanvaard zijn door de koper/huurder.
1.2 Door te bestellen verklaart de koper/huurder deze voorwaarden te aanvaarden. iedere door de koper/huurder bepaalde tegenvoorwaarde is volstrekt nietig tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werd aanvaard en is slechts geldig voor het order die er het voorwerp van uitmaakt.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper/huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vervangen alle vorige algemene verkoopsvoorwaarden.

Art. 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomsten
2.1 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn onze offertes vrijblijvend en kunnen geenszins als een aanbod beschouwd worden. In geen enkel geval zijn wij gehouden tot deze offertes, zelfs niet na aanvaarding ervan door de klant, zolang wij het order niet schriftelijk hebben bevestigd met een orderbevestiging.
2.2 Door op onze offerte in te gaan, aanvaardt de koper/huurder de specificaties van onze offerte, namelijk kwantum, afmetingen, uit­ voering, prijs,levertijd en betalingscondities.
2.3 Eventuele onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na datum van order­ bevestiging per aangetekende post te worden medegedeeld. Na verstrijken van deze termijn, worden de gegevens vermeld op de orderbevestiging als correct beschouwd.
2.4 Door een ontwerp of tekening te vragen, verbindt de cliënt er zich toe de onkosten daarvan te betalen.
2.5 Veranderingen, bijvoegingen, verbeteringen die dienen aangebracht gedurende de afhandeling van het order, zullen verrekend worden.
2.6 Alle verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers en verdelers worden slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ons.

Art. 3 Prijzen
3.1 Al onze prijzen zijn netto in euro’s, exclusief BTW, af fabriek en onge­ plaatst.
3.2 In de verkoopprijzen zijn de administratieve bijdragen van de Belgische vzw Recupel inbegrepen.
3.3 Ook omvatten onze verkoopprijzen nooit de kosten van terugname en verwerking van bestaande producten. Deze kosten zijn steeds ten laste van de eigenaar van het toestel en zullen afzonderlijk aangere­ kend worden.
3.4 Onze prijzen gelden steeds voor een globale levering wanneer het tegendeel niet uitdrukkelijk vermeld is in de orderbevestiging.
3.5 De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten van vervoer in de ruimste zin des woords, komen steeds voor rekening van Afnemer. Indien verpakking noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet terug­ genomen. De noodzaak van verpakken wordt uitsluitend door Q-LITE beoordeeld.
3.6 Voor verkoopprijzen in vreemde valuta geldt steeds de wisselkoers op datum van de offerte, en elke negatieve wijziging van deze koers zal automatisch een herziening teweegbrengen van de vermelde prijzen.

Art. 4 Betaling
4.1 Na uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van de orderbevesti­ ging door de klant zal het bedongen voorschot van 30% op de koop­ prijs, incl. BTW, moeten worden betaald. Dit voorschot blijft te allen tijde verworven en zal gebeurlijk verrekend worden met het conven­ tionele schadebeding en de interesten welke door de klant verschul­ digd zijn. Alleszins zijn wij niet verplicht de werkzaamheden aan te vatten voor wij het voorschot ontvangen hebben.
4.2 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, dient elke factuur
– taksen inclusief – betaald te worden binnen de dertig (30) kalen­ derdagen na factuurdatum, zonder compensatie of vermindering.
4.3 Voor iedere vertraging in de betaling is de koper/huurder vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begon­ nen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.
4.4 Ingeval van gedeeltelijke levering, zal elk gedeelte afzonderlijk ge­ factureerd worden en dient betaling te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2.
4.5 Compensatie of andere vermindering is niet toegestaan, tenzij schrif­ telijk anders overeengekomen.
4.6 Bij laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onher­ roepelijk beding verhoogd met 10%. De partijen zijn het er uitdruk­ kelijk over eens dat deze vergoeding forfaitair is, teneinde het verlies te vergoeden, geleden door ons ingevolge extra beheerskosten1 kre­ dietkosten en verlies aan rendement van het geïnvesteerde kapitaal. En dat bij afwijking van het artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek deze vergoeding niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekort­ koming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder bedragen dan 75 euro.
4.7 Ook zal de niet-betaling van een factuur binnen de overeengekomen
betalingstermijn, ons toelaten de lopende orders te verbreken en van rechtswege alle niet-vervallen facturen eisbaar te maken.

Art. 5 Levering
5.1 Levertermijnen worden slechts opgegeven ten indicatieven titel, en zullen derhalve geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoe­ dingen of een annulatie van de bestelling tot gevolg hebben.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering af fabriek.
5.3 Indien in afwijking van artikel 5.1, een bindende leveringstermijn werd overeengekomen, zijn wij slechts gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ingeval laattijdige levering indien dit vooraf­ gaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen. In geen geval kan deze schadevergoeding meer dan vijf (5) % van de prijs van de laattijdige levering bedragen met een maximum van 10.000 EUR.
5.4 Wij zijn gerechtigd gedeeltelijke leveringen uit te voeren of leveringen in termijnen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen van toe­ passing zijn op elk zulke levering. Een gedeeltelijke levering ontheft de klant niet van zijn verplichting om de levering aan te nemen en het gefactureerde bedrag te betalen.

Art. 6 Afnameverplichting
6.1 De klant is verplicht de door hem/haar bestelde producten af te nemen op het moment dat deze door ons worden afgeleverd.
6.2 Alle producten die niet binnen de bepaalde termijn kunnen afgeleverd worden, wegens een oorzaak afhankelijk van de klant, zullen voor zijn risico opgeslagen worden, De opslagkosten zullen 5% van het totaal van de bestelling, per maand bedragen1 vanaf de eerste dag van de opslag. Elke begonnen maand zal volledig aangerekend worden.
6.3 Indien deze producten na 1 maand niet afgeleverd kunnen worden aan de klant, hebben wij het recht het totaalbedrag van de bestelling, verhoogd met de tot dan extra betaalde kosten, te facturen zonder wij nog gehouden zijn de producten te leveren.

Art. 7 Risico transport
7.1 Alle kosten van het vervoer en de verpakking van de producten komen voor rekening van de koper/huurder.
7.2 Levering van de producten aan de vervoerder geldt als levering aan de koper/huurder en het risico gaat dan ook op dat moment over op de koper/huurder.
7.3 Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is de koper/huur der zelf aansprakelijk voor alle schade, zoals transport-, brand- en water­ schade1 diefstal of verduistering1 die tijdens het vervoer ontstaat of wordt geleden.
Art. 8 Klachten
8.1 Alle klachten betreffende de uitvoering van onze contracten dienen ons uiterlijk 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te berei­ ken, zoniet wordt de koper geacht zonder enig voorbehoud in te stem­ men met de levering.
8.2 Door een levering in ontvangst te nemen, neemt de koper/huurder de verplichting op zich onmiddellijk de kwaliteit hiervan na te zien.
8.3 Geen enkele terugzending van producten wordt aangenomen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.
B.4 Indien het verborgen gebreken betreft dient de koper/huurder binnen de 8 dagen na ontdekking ervan ze ons schriftelijk per aangetekend schrijven te melden.
8.5 In geval van een door ons aanvaarde klacht beperkt onze eventuele verantwoordelijkheid zich tot het gratis herstellen of vervangen van het defecte product. In dit geval zijn wij niet gehouden om enige door de koper/huurder geleden schade te vergoeden.

Art. 9 Garantie en herstellingen
9.1 Op alle producten geldt een garantie van 1 jaar vanaf datum van levering.
9.2 Deze garantie geldt uitsluitend voor de onderdelen en de arbeidsuren, niet voor de reisuren en de kilometerkosten.
9.3 Over het eventueel toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door ons beslist.
9.4 Indien op de bestelbon of orderbevestiging geen melding gemaakt is dat de producten bestemd zijn om te verhuren, vervalt de garantie van
9.1 en 2 als wij vaststellen dat zij toch verhuurd werden.
9.5 De garantie dekt niet de defecten ontstaan door: stormschade, over­ macht, vandalisme, en verkeerd gebruik. De koper/huurder dient zelf hiervoor een passende verzekering af te sluiten.
9.6 Het recht om een vordering onder garantie in te stellen vervalt na deze termijn van 1 jaar.
9.7 De producten die naar ons gestuurd worden ter herstelling1 al dan niet vallend onder de garantie1 dienen steeds franco fabriek verzonden te worden.
9.8 Herstelde producten worden steeds vervoerd voor rekening en risico van de klant.

Art. 10 Risico en opslag
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen1 is het risico van de produc­ ten voor rekening van de koper/huurder vanaf het moment van levering.
10.2 Indien de levering door de koper/huurder uitgesteld wordt, worden de producten voor rekening en risico van hem opgeslagen.
10.3 Indien de klant achterstallige facturen heeft of zijn waarborgen niet heeft verleend, zijn wij gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper/huurder op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen bedragen zijn betaald.

Art. 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle verkochte producten blijven onze eigendom tot volledige betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook, en met inbegrip van renten en kosten.
11.2 Bijgevolg kan de koper/huurder op geen enkele wijze over de nog niet volledig betaalde producten beschikken; meer in het bijzonder kan de koper/huurder ze niet aan derden in onderpand geven, incor­ poreren in andere producten1 in eigendom overdragen of belasten met enige zekerheid.
11.3 Indien op enigerlei wijze onze eigendomsrechten dreigen geschaad te worden door o.a. beslaglegging1 aanvraag tot faillissement of staking van betaling, is de koper/huurder verplicht ons direct in te lichten.

Art. 12 Demonstratietoestellen en studies
12.1 Indien door ons toestellen als voorbeeld getoond of verstrekt worden, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren producten kunnen van deze toestellen afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou wor­ den geleverd conform het getoonde of verstrekte toestel.
12.2 Studies, plannen, tekeningen, enz. op verzoek van of opgemaakt in samenspraak met een potentiële koper/huurder, die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling zullen aangerekend worden aan de potentiële koper/huurder.

Art. 13 Geheimhouding
13.1 Zowel de koper/huurder als wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die beide partijen in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
13.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en dit op straffe van een direct opeisbare boete van 2.500 EUR per overtreding.

Art. 14 Annulering
14.1 Indien de koper/huurder een reeds gesloten overeenkomst of door ons aanvaarde bestelling of werk annuleert en/of intrekt, is hij naast een ver­ goeding voor de reeds gemaakte kosten, een schadevergoeding ver­ schuldigd van 50% op de prijs van de geannuleerde bestelling werk of overeenkomst.
14.2 Deze bepaling is ook van toepassing in geval van een gedeeltelijke annulering.
14.3 Orders voor bijzonder op maat gemaakte producten en andere niet­ standaard producten zijn niet annuleerbaar. Hierbij zijn begrepen: producten die geassembleerd dienen te worden, producten die voor de koper/huurder getest1 geassemleerd of geïntegreerd zijn, goederen in bewerking en gereed product specifiek voor de klant.

Art. 15 Ontbinding
15.1 In volgende gevallen worden alle gesloten overeenkomsten met de koper/huurder onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbonden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder dat er een ingebreke­ stelling noodzakelijk is, en onverminderd ons recht op volledige terugbetaling van de reeds gemaakte kosten en eventuele schadever­ goedingen:
– indien de koper/huurder aan één of meerdere verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomsten, niet correct dan wel niet tijdig vol doet;
– indien de koper/huurder een concordaat aanvraagt;
– indien de koper/huurder in staat van faillissement wordt verklaard;
– indien de koper/huurder zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt1 verkoopt, liquideert of stillegt;
– indien op zaken van de koper/huurder bewarend of uitvoerend
beslag gelegd wordt.
15.2 Als de ontbinding is ingeroepen, zijn alle vorderingen, vermeerderd met renten en schadevergoedingen, terstond en geheel opeisbaar.
Art. 16 Intellectuele eigendom
16.1 Overeenkomstig de wetgeving op de auteursrechten1 en zolang het productierecht niet wordt afgekocht door de cliënt, blijven de studies, tekeningen1 plannen e.d. onze eigendom en mogen deze niet ge­ bruikt worden op enige andere wijze dan overeengekomen1 tenzij mits geschreven machtiging.
16.2 Ook houden wij het recht om de gemaakte producten te gebruiken als model bij beurzen en publicaties.
16.3 Indien een order software of andere intellectuele eigendom omvat, is de software of de andere intellectuele eigendom die wij ter be­ schikking stellen aan de koper/huurder, onderworpen aan het au­ teursrecht en de gebruikerslicentie waarvan de algemene voor­ waarden opgenomen zijn in de licentieovereenkomst bij de software of intellectuele eigendom.
16.4 Niets in deze algemene verkoopsvoorwaarden kan geïnterpreteerd worden in de zin dat het enig recht of licentie toestaat om software te gebruiken op een wijze of voor een doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de licentieovereenkomst.

Art. 17 Aansprakelijkheid
17.1 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevoerde pu­ bliciteit en voor het verlies aan reclame inkomsten tengevolge van defecte toestellen.
17.2 Alle wettelijke vergunningen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn bij de plaatsing van onze producten moeten door onze cliënten zelf aangevraagd en bekomen worden. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor het niet bekomen van enige vergunning als wij niet betrokken zijn geweest bij de aanvraagprocedure. Het niet bekomen van een vergunning is geen reden om de bestelling of levering te annuleren.
17.3 Alle producten zijn bestemd om te blijven in het land waar wij ze ge­ leverd hebben en te gebruiken zoals overeengekomen met de klant. Bij een eventuele doorverkoop of export, is de klant zelf verant­ woordelijk om te voldoen aan de toepasselijke wetgevingen en licen­ ties van het land van bestemming. Wij kunnen hiervoor geen enkele verant’Noordelijkheid dragen noch enige schadevergoeding verschul­ digd zijn aan de koper/huurder wegens het niet naleven door de klant van enige toepasselijke wetgeving hieromtrent.
17.4 Behoudens andersluidende bepaling in deze algemene verkoopsvoor­ waarden, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, op welke manier ook veroorzaakt en van welke aard ook, op basis van een extra-contractuele of contractuele fout1 nalatigheid van ons perso­ neel of agenten met betrekking tot onze producten.
17.5 Alle voorwaarden, garanties of andere bepalingen, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend1 wettelijk (met uitzondering van dwingende wetsbe­ palingen) of op andere wijze opgelegd, worden hierbij voor zover als mogelijk uitdrukkelijk uitgesloten, op voorwaarde dat niets in dit artikel onze aansprakelijkheid zal uitsluiten of beperken m.b.t. de dood of persoonlijke verwonding die werd veroorzaakt door onze nalatigheid of door ons personeel en m.b.t. vorderingen op basis van de Productaansprakelijkheidswet van 25 februari 1991.
17.6 In elk geval zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de voorzien­ bare schade en zal deze geen gevolgschade omvatten, daartoe inbe­ grepen, maar niet beperkt tot1 inkomstenverlies, omzetverlies, verlies door sluiting, verhoogde productiekosten of operationele kosten, cliëntenverlies, reputatieverlies, dataverlies.

Art. 18 Overmacht
Indien wij op enig moment niet in staat zijn om onze contractuele verplichtingen uit te voeren of indien er verlies, schade, verwonding of vertraging bij levering is, t.g.v. of veroorzaakt door overmacht, of enig vreemd voorval, of gebeurtenis buiten onze controle, zoals onder meer (maar zonder afbreuk aan de algemene draagwijdte van de voorgaande uitdrukking) het plegen van elke strafrechtelijke daad, het persé gebrek aan onderdelen (o.a. wegens laattijdige leveringen door onze leveranciers en/of fabrikanten of wegens allocatie), een oorlogsdaad (hetzij verklaard of niet), een burgerlijke opstand, een on­ geluk, stakingen of lock-outs, menselijke rampen, natuurramp of han­ delingen of verzuim van de koper/huurder, of elke beperking opgelegd door een lokale, gemeentelijke1 of regeringsautoriteit (douaneautoritei­ ten inbegrepen) hetzij Belgischeof buitenlandse, dan hebben wij de keu­ ze om de leveringen en andere verplichtingen te schorsen gedurende twee maanden, of het order of het resterende deel van een order te an­ nuleren door loutere kennisgeving aan de koper/huurder zonder verdere aansprakelijkheid. Indien in zulke omstandigheden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd wordt, zal de koper/huurder ge­ houden zijn om ons op een pro-rata basis te betalen voor elk product geleverd onder elke overeenkomst.

Art. 19 Toepasselijk recht
Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en alle offertes en or­ derbevestigingen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken dd. 11 apri1 1980 (het Weens koopverdrag)

Art. 20 Bevoegde rechter
Alle geschillen met betrekking tot het ontstaan, de uitvoering, de interpretatie of de beëindiging, waartoe een aankooporder, overeen­ komst of de algemene verkoopsvoorwaarden aanleiding zouden geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Recht­ banken van Turnhout of het vredegerecht te Arendonk.